MSB UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU KILAVUZU 2024 | MSB 25 bin personel alımı başvuruları ne zaman, başvuru şartları neler? PERTEM uzman erbaş alımı başvuru ekranı açıldı!

admin

Milli Savunma Bakanlığı 25 bin personel alımı başvurusu için son dakika duyuru geldi. Yapılan açıklamada, “Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2024 Yılı (2024/2 Dönem) Uzman Erbaş Temini Başvuru Kılavuzu yayımlanmıştır.” ifadeleri kullanıldı. 25 bin uzman erbaş istihdamı için yayınlanan başvuru kılavuzunda yer alan bilgiye göre askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için, başvuru tarihinin ilk günü itibariyle terhisi üzerinden beş (5) yıldan fazla süre geçmemiş olma koşunu önem arz edecek. 3 Haziran’da başlayan başvuru süreci 30 Haziran 2024 tarihine kadar devam edecek. Peki, MSB uzman erbaş alımı başvuruları ne zaman? İşte, ayrıntılar.

MSB UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2024 Yılı (2024/2 Dönem) Uzman Erbaş Temini Başvuru Kılavuzu yayımlanmıştır.

Başvurular 03.06.2024 saat 11.00’dan 30.06.2024 saat 23.59’a kadar yapılabilecektir.

. MSB UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

.25 BİN UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

Başvurular, https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla çevrimiçi (online) gerçekleştirilecektir.

https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresi dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvuru sonuçları adaylara https://personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden ilan edilecektir. Başvuru esnasında;

(a) Öğrencilik veya mezuniyet bilgisini, bilgilerim sayfasında yer alan “Eğitim Bilgileri” kısmından “Eğitim Bilgisi Ekle” bölümünden en son mezun olduğu eğitim bilgisinin girilmesi ve “Diploma/Denklik Belgesi” alanına “Diploma (MEB Onaylı) Belgesi”nin,

(b) Askerliğini yapmış veya yapan adayların, bilgilerim sayfasında yer alan “Diğer Bilgi/Belgeler” kısmından “Askerliğini Yapmış veya Yapıyor Olanlar İçin Askerlik Durum Belgesi”nin,

(c) Sözleşmeli erbaş ve er olarak görev yapan adayların “Sözleşmeli Erbaş ve Erler İçin Görev Yeri Belgesi”nin (sözleşme sürelerini gösterecek şekilde) yüklenmesi gerekmektedir.

(2) Alım süresince her türlü duyuru https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden yapılacak olup adaylar duyuruları takip etmekle sorumludur. Adayların adreslerine herhangi bir tebligat gönderilmeyecek olup, https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden yapılacak duyurular resmi tebligat niteliği taşımaktadır.

(3) Adaylara gerekli görüldüğü takdirde telefon veya kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme yapılabileceğinden, adayların kendilerinin ya da kendilerine ulaşabilecek yakınlarının cep telefonlarını başvuru esnasında doğru ve eksiksiz beyan etmeleri faydalarına olacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

(1) Türk vatandaşı ve erkek olmak,

(2) 2024 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmak

(01 Ocak 1997 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir),

(3) Askerlik görevini yapmış veya yapıyor olmak,

(4) Uzman onbaşı adayları için ilköğretim/ortaokul veya yurt dışındaki dengi okul mezunuolmak (öğrenimini yurt dışında bitirenlerin diplomalarının denkliği onaylanmış olmak), uzman çavuşadayları için en az lise ve dengi okul mezunu veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak (öğreniminiyurt dışında bitirenlerin diplomalarının denkliği onaylanmış olmak),

(5) Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için, başvuru tarihinin ilk günü itibariyle terhisiüzerinden beş (5) yıldan fazla süre geçmemiş olmak (03 Haziran 2019 tarihi ve sonrasında terhis olanlar),

(6) Askerlik hizmetini yapmakta iken başvuranlar için, askerlik hizmetini yaptığı birliktarafından Uzman Erbaş Yönetmeliğine istinaden hazırlanan ve Ek-2’de yer alan “Uzman Erbaş Olacaklarİçin Nitelik Belgesi”ni olumlu olarak almak (bu belgenin “Uzman Erbaş Olur” kanaatli olması gereklidir),

(7) Sözleşmeli erbaş ve erlerden;

(a) Kara Kuvvetleri Komutanlığında görev yapıyor olmak,

(b) Başvuru tarihleri içerisinde en az üç (3) yıl görev yapmış ve müteakip sözleşme süresiiçinde olmak,

(c) 2024 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 29 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1995 vedaha sonra doğmuş olanlar başvurabilir),

(ç) Müteakip sözleşme dönemi içerisinde olup başvuruları uygun görülenlerin, uzman erbaştemel eğitimine sevk edilinceye kadar sözleşmeli er/erbaş görevine devam ediyor olmak ve Ek-2’te yeralan “Uzman Erbaş Olacaklar İçin Nitelik Belgesi”ni olumlu olarak almak (bu belgenin “Uzman ErbaşOlur” kanaatli olması gereklidir),

(d) Başvuru yaptığı tarihte sözleşme süresini doldurmuş ve sözleşmesini yenilemeden ayrılmışolanlar için 3’üncü madde, a fıkrası, 2’nci bentte belirtilen yaş şartı uygulanacak [2024 yılının Ocak ayınınilk günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1997 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir)],

(8) Askeri okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi, Jandarma Genel Komutanlığıve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı eğitim komutanlıklarından herhangi bir sebeple çıkmamış veyaçıkarılmamış olmak, diğer okullardan disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmak veya ortaöğretimkurumlarında örgün öğretim dışına çıkarma cezası almamış olmak,

(9) Muvazzaf/sözleşmeli subay veya astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş veya bunlarınadayı olarak Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığındagörevli iken buralardan ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak yahut görev yapmıyor olmak [başvuru yapantüm adayların durumları diğer Kuvvet Komutanlıkları ile J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı tarafındansorgulatılmakta, bu durumda olmasına rağmen başvuru yapan adayların işlemleri hangi aşamada olursaolsun (atamaları yapılmış olsa dahi) iptal edilmektedir],

(10) Devlet memurluğundan veya kamu görevinden herhangi bir nedenle çıkarılmamış olmak,

(11) Sözleşmeli erbaş/er yahut bunların adayı iken sözleşmesi kendi kusuru nedeniyle idarecefeshedilmemiş olmak [başvuru yapan tüm adayların durumları diğer Kuvvet Komutanlıkları ileJ.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı tarafından sorgulatılmakta, sözleşmeleri kendi kusurlarından dolayı feshedilmişolan adayların işlemleri, hangi aşamada olursa olsun (atamaları yapılmış olsa dahi) iptal edilmektedir],

(12) Yapılacak yazılı sınav, fiziki değerlendirme, fiziki yeterlilik testi, mülakat aşamalarındanbaşarılı olmak ve belirlenen kontenjana girmek,

(13) Yaptırılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,

(14) Taksirli suçlar hariç olmak üzere diğer suçlardan mahkemeler tarafından otuz günden dahafazla süreli hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkûm edilmemiş olmak,

(15) Taksirli suçlar nedeniyle altı ay veya daha fazla süre ile hürriyeti bağlayıcı bir cezayamahkûm edilmemiş olmak,

(16) Verilen ceza ertelense, seçenek yaptırımlara çevrilse, hükmün açıklanmasının geribırakılması karar verilse veya affa uğrasa dahi, Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit venitelikli zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalanyere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasniî, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak,fuhşiyata tahrik, gayri tabiî mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlarile istimal ve istihlâk kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, Devletsırlarını açığa vurma suçları ile askerlik hizmeti sırasında firar, amir veya üste fiilen taarruz, emreitaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat, isyan suçlarından dolayı yahut 22/5/1930 tarihli ve 1632Sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun 148’inci maddesinde yazılı suçlardan mahkûm olmamak,

(17) Firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesatve isyan suçlarından, 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun 148’inci maddesindebelirtilen suçlardan hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi hapiscezasına ve/veya adli para cezasına hükmedilmemiş olmak,

(18) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınınmanevi şahsiyetine gölge düşürmemiş askerliğinin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak eylemlerdebulunmamış, tutum ve davranışları ile yasa dışı, siyasi, yıkıcı ve bölücü ideolojik görüşleri benimsememişolmak,

(19) Toplumca tasvip edilmeyen ve uygun görülmeyen kazanç yollarında çalışmamış ve halençalışmıyor olmak,

(20) Terör örgütlerine veya Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna kararverilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı ya da bunlarla irtibatı olmamak,

(21) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

(22) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmemiş veyagörmüyor olmak,

Yorum yapın

vozol vozol 10000 vozol vozol vozol20000.shop vozol10000.shop vozolneon10000.shop vozol12000.shop timeisworth.com casino casino siteleri